Přeskočit na obsah

Plán prevence

Minimální plán prevence rizikového chování

školní rok – 2019/2020

Jednotlivá témata minimálního plánu prevence budou plněna dle aktuálního stavu žáků a ročníků ve třídách. Realizována budou většinou formou integrací do vyučovacích předmětů I. a II. stupně.

Zdravá třída

 • jsme kamarádi a pomáháme si – poznávám sebe sama a své spolužáky, učím se spolupracovat a komunikovat v rámci kolektivu třídy
 • co můžeme dělat pro to, abychom se ve třídě cítili bezpečně – tvorba třídních pravidel
 • konflikty řešíme v rámci třídy společně s třídním učitelem nebo vedením školy

Bezpečně do školy a ze školy

 • chování chodců v silničním provozu
 • osobní bezpečí

Chráním své zdraví, žiji zdravě

 • základní zásady zdravého stravování – vhodný jídelníček, pitný režim, poruchy příjmu potravy – Světový den výživy (zdraví)
 • smysluplné naplňování volného času – koníčky, zájmy
 • chování za mimořádných událostí – beseda s hasiči
 • bezpečné chování v různých situacích, 1. pomoc

Drogy kolem nás

 • Světový den boje proti drogám 11.11.
 • prevence zneužívání návykových látek

Kdo je jiný, není divný

 • uvědomění si odlišností lidí kolem nás
 • prevence rasismu, xenofobie a agrese
 • uvědomovat si nebezpečí terorismu v současném světe

Nemáme jen práva, ale i povinnosti

 • kdo mi může pomoci – linka bezpečí,na koho se obrátit při řešení problémů
 • znám svá práva, uvědomuji si své povinnosti, vím, co jsou trestné činy
 • rizikové jevy mezi námi – vandalismus, rasismus, týrání, násilné chování...

Nedám se!

Pravidla a zákon internetu

 • prevence rizika všech druhů kyberšikany
 • pravidla bezpečného internetu